59/2000 Sayılı Askerlik Yasası’nın ilgili maddeleri aşağıda sunulmaktadır.

Askerlik Çağı

18. Askerlik çağı en çok otuz yıl sürer.  Askerlik çağının başlangıç yaşı 19’dur. Başlangıç ve bitiş yaşlarının tespitinde yaşa girilen senenin Ocak ayının birinci günü esas alınır.

      Ancak, lise veya dengi bir ortaöğrenim kurumundan mezun olan ve istekli (gönüllü) olanlar 18 yaşını doldurmamış olmaları halinde yasal vasilerinin muvafakatı ile asgari 17 yaşından gün almak kaydıyla askerlik çağına girmeden önce de askerlik hizmetine alınabilirler.

Özel Statüler

14. (1) Kıbrıs asıllı Türk anne veya babadan yabancı bir ülkede doğan ve doğduğu veya yerleştiği yabancı ülkede askerlik çağına kadar ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları (Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) yurttaşlar hariç) ile 12 yaşını tamamladığı tarihten önce anne veya babası ile Kıbrıs’tan ayrılan ve gittiği yabancı ülkeye yerleşerek askerlik çağına kadar yurt dışında ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları (Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) yurttaşlar hariç) mükellefiyet hizmetini bu Yasanın 17’nci maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında yerine getirirler.

  • Bu maddenin (1)’inci fıkrası kapsamına girenlerin, askerlik çağına kadar olan dönem içerisinde, öğrenim nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmaları, aşağıdaki şartları taşımaları halinde bu maddenin (1)’inci fıkrası ile verilen haklarını ortadan kaldırmaz.
    • Toplam yedi yıl yurt dışında ikamet etmek, ve
    • Anne ve babanın, (boşanmış olmaları halinde çocuğun velayetine sahip olanın) çocukla birlikte çocuğun askerlik çağına kadar olan dönemi içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yılda toplam 120 günden fazla ikamet etmemiş olması.

Yüksek Öğrenime Bağlı Bedelli Askerlik

15. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan ve en az 3 (üç) yıllık bir yüksek okul veya fakülte bitirmeyi müteakip askerliğini ASAL Şubeye başvurarak her yıl tecil ettirmek suretiyle yurt dışında 4 (dört) yıl çalışmış olanlar, mükellefiyet hizmetini bu Yasanın 17’nci maddesinin (2)’nci fıkrası kapsamında yerine getirirler.

              Ancak, mezun olmak kaydıyla yurt dışında lisans üstü öğretimde geçen akademik süre, çalışma süresinden sayılır.

                   Bu fıkra amaçları bakımından akademik süre, ilgili yüksek öğretim kurumunun, mezun olunan lisans üstü programının veya öğretiminin tamamlanabileceği en kısa süreyi anlatır.

        (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki bir üniversitede doktora eğitimini tamamlayarak mezun olan kişiler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan kişiler bu Yasanın17’nci maddesinin (2)’nci fıkrasındaki haktan  yararlanırlar.

        (3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet edip yurtdışındaki bir üniversitede doktora yapıp mezun olan kişiler, YÖDAK onaylı doktora belgesini ibraz etmeleri halinde bu Yasanın 17’nci maddesinin (2)’nci fıkrasındaki haktan yararlanırlar.

Müracaat

(16) (1) Bu Yasanın 14’üncü maddesi kapsamında olanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvurabilirler. Başvurmamış olanlar ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ilk defa giriş yaptıkları tarihten itibaren 120 gün içerisinde müracaat etmek zorundadırlar. 120 gün içerisinde müracaat etmeyenlere Saklı işlemi yapılır.

(2) Bu Yasanın 15’inci maddesi kapsamında olanlar, bu Yasanın 12’nci maddesinin (1)’inci fıkrası ile 36’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrasında belirtilen sürelerde müracaat etmek zorundadırlar.  Meşru bir mazareti olmaksızın bu süreler içerisinde müracaat etmeyenler bu Yasanın 15’inci maddesindeki haktan yararlanamazlar.

Hizmetin Yerine Getirilmesi

17.(1)Bu Yasanın 14’üncü maddesi kapsamında olanlar mükellefiyet hizmetini aşağıdaki şekilde yerine getirebilirler:
  (A) Aylık brüt asgari ücretin 7 (yedi) katı tutarında Türk Lirası ödeyerek serbest kalmak, veya  
(B) Aylık brüt asgari ücretin 4 (dört) katı tutarında Türk Lirası ödeyerek 1(bir) ay hizmet yapmak; veya  
(C) Kesin dönüş yapmak amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yaptığı tarihte 31(otuz bir) yaşından
küçük olanlar 4 (dört) ay hizmet yapmak; veya  
(Ç) Kesin dönüş yapmak amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yaptığı tarihte 31 (otuz bir) 
yaşından büyük ve 49 (kırk dokuz) yaşından küçük olanlar 2 (iki) ay hizmet yapmak veya aylık brüt asgari
ücretin 5 (beş) katı tutarında Türk Lirası ödeyerek serbest kalmak; veya  
(D) Askerlik çağı dışına çıkmış olanlar askerlikten muaftır.

(2) Bu Yasanın 15’inci maddesi kapsamında olanlar aylık brüt asgari ücretin 10 (on) katı tutarında Türk Lirası ödeyerek 1 (bir) ay hizmet yapmak suretiyle mükellefiyet hizmetini yerine getirebilirler.

(3) 49 (kırk dokuz) yaşından büyük olanlar aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarında Türk Lirası ödemek suretiyle askerlik mükellefiyetini yerine getirmiş sayılırlar.