MİRAS VE TEREKE KURULMA İŞLEMLERİ

 • “Tereke” bir kişinin ölümünde sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmaz malları anlatmaktadır.
 • Tereke kurulmasına ve idaresine ilişkin kurallar Fasıl 189 Terekelerin İdareleri Yasasında ve İşbu Yasa altında yapılan  Tereke İdare Tüzüğünde düzenlenmektedir.
 • Terekelerin kurulma işlemleri  vasiyetnameli ve vasiyetnamesiz olmaları durumuna göre farklı prosedürlere tabi tutulmaktadırlar.
 • Tenfiz veya İdare Emri İçin Dilekçe
 • Bir tenfiz veya idare emri için dilekçe, müteveffanın öldüğü zamanki ikamet yeri hangi Kaza Mahkeme’sinin yetki alanı içerisinde ise, o Kaza Mahkemesi Mukayyitliğine ve müteveffanın böyle bir ikamet yeri yoksa Lefkoşa Vasiyet Mukayidine sunulur.
 • Bu gibi bir dilekçe yazılı olarak verilir ve dilekçe sahibi tarafından imzalanır; dilekçe vasiyeti tenfiz memurları veya tenfiz veya idare emri almaya hakkı olan herhangi bir kişi tarafından bir avukat vasıtasıyla veya şahsen sunulabilir ve Tereke İdare Tüzüğü’nün Ek A’da gösterilen Form 1 şeklinde olur.
 • Vasiyeti Tenfiz Emri ve Vasiyetnameye Bağlı Tereke İdare Emri İçin Dilekçeler
 • Vasiyeti tenfiz memuru veya vasiyetnameye bağlı tereke idare memuru tarafından verilen dilekçeler, ispatı istenen vasiyetnameyi teyit eden bir yemin takriri ile birlikte sunulur ve ilgili vasiyetname, dilekçe sahibi tarafından ve yemin takriri kimin huzurunda yapılmışsa o kişi tarafından, işaretlenerek yemin takririne eklenir. Bu gibi bir yemin takriri, hale göre, Tereke İdare Tüzüğünün Ek A’da gösterilen Form 2 veya Form 3 şeklinde olur.
 • Vasiyetnamesiz Tereke İdare Emri İçin Dilekçeler
 • Vasiyetnamesiz tereke idare emri verilmesini talep eden bir dilekçe  Tereke İdare Tüzüğünün ek A’da gösterilen Form 6 şeklinde bir yemin takriri ile birlikte sunulur.
 • Mahkemenin talimatı olmadıkça, Dilekçenin dosyalanmasından yedi gün geçmeden vasiyeti tenfiz veya vasiyetnameye bağlı tereke idare emri verilmez; on dört gün geçmeden de tereke idare emri verilmez.
 • Vasiyeti tenfiz emri veya tereke idare emri verilmesine itiraz (caveat), Vasiyet Baş Mukayyitliğine veya herhangi bir Vasiyet Mukayyitliğine yapılabilir.
 • Terekeden Feragat
Bir  tereke  bu  Yasa  kuralları  uyarınca bir varise geçerek  intikal ettiğinde, bu varis müteveffanın  öldüğünü  ve  kendisinin  de  onun varisi olduğunu  öğrendiği  tarihten başlayarak üç ay içinde herhangi bir zaman terekeden kayıtsız şartsız feragat edebilir.
Bu madde uyarınca feragat, Mahkeme Tüzükleri uyarınca saptanacak biçimde Mahkeme mukayyitliğine bir beyanname dosyalamak suretiyle yapılabilir.

Bir varisin, alacaklılarından  herhangi  birinin  haklarını  ortadan kaldırmak amacıyla yaptığı herhangi bir feragat herhangi bir alacaklının istidası üzerine söz konusu amacı kanıtlaması ile Mahkeme tarafından feshedilebilir.
Terekeden  feragat  eden  bir varis ölenin borçları hususunda herhangi bir yükümlülükten sorumlu olmaz, ve gerek  yasanın  uygulanması ve etkisi ile gerekse ölenin vasiyetnamesi altında ölenin  terekesinden hiçbir yarar elde etmez.

Daha detaylı bilgi ve gerekli işlemler için bir avukattan faydalanılabilir.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliği: (+90) 392 612 2021

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliği: (+90) 392 612 2037

Girne Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliği: (+90) 392 612 2053

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliği: (+90) 392 612 2069

İskele Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliği: (+90) 392 612 2079

Lefke Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliği: (+90) 392 612 2095